ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ต.ค. 2564
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ก.ย. 2564
3 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ส.ค. 2564
4 เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 ส.ค. 2564
5 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปถูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เฉพาะการจัดก็บภาษีที่ดินที่ดินและสิ่งปถูกสร้าง (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ก.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 ก.ค. 2564
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 ก.ค. 2564
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
19 ก.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
06 ก.ค. 2564
10 แผ่นพับการประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8