ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
19 ก.ค. 2564
12 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ก.ค. 2564
13 แผ่นพับการประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
138
05 ก.ค. 2564
14 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 มี.ค. 2564
15 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
11 ก.พ. 2564
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
05 ม.ค. 2564
17 ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
06 พ.ย. 2563
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 พ.ย. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 มิ.ย. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8